Menu Close

Donations

Donations to Hospital

20200209_122911

Donation Rs.50,000 by Subhash bhai Vakhariya

Donation Rs.50,000 by Subhash bhai Vakhariya on 9-2-2020

ECG 2

Shri. Yugandharbhai Mehta & Team

ECG Machine Donated By Yugandharbhai Maehta

Shri. Sanjay Talathi Donation Rs. 25000-

Shri. Sanjay Talathi with Team

Shri. Sanjay Talathi Donation Rs. 25000-

AMBULANCE

Ambulance for Patients

ASTHA SEVA FOUNDATION, MUMBAI

Dahanukarwadi,Mumbai

Rs.50000 Donated by- 1.Prakash Shah. 2.Prasad Doshi. 3.Sugam Chavan 4.Satesh Vakhaariya. 5.Akshay Purant. 6.Yugandhar Mehta.

Dahanukarwadi,Mumbai

Rs.16000-Donation By Dahanukarwadi,Mumbai